رد خون روی برفکد کتاب : ۱
نویسنده (ها) : فرهاد خضری
ناشر : روایت فتح
تعداد صفحات : ۲۹۹
مرحله تولید : چاپ شده

جلد چهارم مجموعه ی از چشم ها به خاطرات شهید محمود کاوه از زبان همسر، پدر و مادر، فرزند، خواهرها، خواهرزاده ها، استاد و همرزمان و فرماندهان شهید پرداخته است. خاطرات از روزهایی می گویند که همسر و پدر و مادر و خواهرهایش جبهه رفتن های مکرر او را به تماشا نشسته اند و هم رزمانش شاهد شهامت ها و پایمردی های مکرر او بوده اند.

ارسال با ایمیل: