پایان امتحانات میان‌ترم نیمسال اول سال تحصیلی ۰۱-۱۴۰۰

تاریخ : ۱۲ آذر ۱۴۰۰

شروع امتحانات میان‌ترم  نیمسال اول سال تحصیلی 01-۱400

از تاریخ سه شنبه ۴ آبان ماه ۱400 لغایت پنج شنبه ۱2آذرماه ۱400