ویژه‌نامه راهیان نور

ویژه‌نامه راهیان نور
صاحب امتیاز بسیج دانشجویی دانشگاه شهید مطهری خواهران مشهد
سردبیر مهدیه معالی
ویراستار انسیه‌سادات یعقوبی
همکاران انسیه‌سادات یعقوبی، زهرا رضایی، فائزه‌سادات طباطبایی، سعیده لطیف‌زاده، معصومه ملاحسینی
تاریخ انتشار ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
فایل دانلود فایل

ویژه‌نامه «راهیان نور»

کاری از نشریه آوای مطهر/ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹7