به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه

تعداد بازدید:۳۹۶
بررسی نقاط قوت و ضعف آموزشی حوزه و دانشگاه و مقایسه آن با نظام آموزشی و تربیتی دانشگاه شهید مطهری به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه

به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه

کلید واژه ها: وحدت حوزه و دان مدرسه‌عالی و دانشگاه شهید مطهری