کارگاه پژوهشی جستارنویسی

تعداد بازدید:۳۳۲
کارگاه پژوهشی جستار نویسی، معاونت پژوهشی دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران مشهد

کارگاه جستارنویسی

استاد: خانم دکتر ابراهیمی (معاون پژوهش دانشگاه شهید مطهری، واحد خواهران مشهد)

شرکت در این کارگاه امتیاز پژوهشی دارد.

سه‌شنبه ۱۲ اسفند  ساعت ۱۸

آدرس کارگاه پژوهشی

http://vc.motahari.ac.ir/rr0u68m439uu

کارگاه پژوهشی جستار نویسی

کلید واژه ها: دانشگاه شهید مطهری خواهران مشهد واحد پژوهش