جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد

تعداد بازدید:۲۵۱
برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد خانم زهره هروی

جلسه دفاع‌پایان نامه سرکار خانم زهره هرویجلسه مجازی دفاع پایان نامه

زمان: 23 اسفند ماه ساعت 12

آدرس ورود به جلسه:

              http://vc.motahari.ac.ir/rr0u68m439uu

کلید واژه ها: جلسه دفاع پایان نامه دانشگاه شهید مطهری خواهران مشهد