آئین‌نامه داخلی تشویق دانشجویان دانشگاه شهید مطهری واحد مشهد

آشنایی با نحوه محاسبه امتیازات اصلی آئین‌نامه داخلی تشویق که توسط دبیرخانه تشویق و انتخاب دانشجوی نمونه صورت می‌گیرد.

آئین‌نامه داخلی تشویق دانشجویان دانشگاه شهید مطهری واحد مشهد در دو بخش تنظیم‌شده است؛

  • بخش اول به تشویق دانشجویان در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اختصاص دارد که هرسال معمولاً در روز دانشجو  انجام می‌شود.
  • بخش دوم در خصوص انتخاب دانشجوی نمونه است که تا حد امکان نحوه محاسبات امتیازات  مطابق با جدول امتیازات دانشجوی نمونه وزارت علوم انجام می‌شود.

در ادامه فایل‌های آئین‌نامه دانشجوی نمونه وزارت علوم و آئین‌نامه داخلی تشویق قرار داده‌شده است.

آئین‌نامه داخلی تشویق دانشجویان دانشگاه شهید مطهری واحد مشهد

آئین‌نامه دانشجوی نمونه وزارت علوم

نحوه محاسبه امتیازات اصلی از ۱۰۰ امتیاز است که توسط دبیرخانه تشویق و انتخاب دانشجوی نمونه محاسبه و نفرات برتر در روز دانشجو اعلام می‌شود.

حدنصاب امتیازات برای کسب عنوان دانشجوی نمونه،  مقطع کارشناسی ۶۴ امتیاز و  مقطع کارشناسی‌ارشد ۶۵ امتیاز می‌باشد.

 

نحوه محاسبه امتیازات آئین نامه تشویق دانشگاه شهید مطهری

کلید واژه ها: دانشجوی نمونه آئین نامه داخلی تشویق دانشگاه شهید مطهری خواهران مشهد