گروه‌های آموزشی- دانشگاه شهید مطهری (ره)

تعداد بازدید:۱۱۶۲
مقطع کارشناسی
عنوان رشته معرفی رشته عناوین دروس سرفصل

فقه و حقوق اسلامی

(وردی ماقبل سال تحصیلی 97)

فایل معرفی رشته فقه و حقوق اسلامی فایل عناوین دروس رشته فقه ماقبل 97 فایل سرفصل دروس رشته فقه ماقبل 97

فقه و حقوق اسلامی

(وردی سال تحصیلی97 به بعد)

فایل معرفی رشته فقه و حقوق اسلامی فایل عناوین دروس رشته فقه 97 به بعد فایل سرفصل دروس رشته فقه 97 به بعد
فلسفه و حکمت اسلامی فایل معرفی رشته فلسفه و حکمت اسلامی فایل عناوین دورس رشته فلسفه و حکمت اسلامی فایل سرفصل دروس فلسفه و حکمت اسلامی
روانشناسی فایل معرفی رشته روانشناسی فایل عناوین دروس رشته روانشناسی فایل سرفصل دروس رشته روانشناسی
مقطع کارشناسی ارشد
عنوان رشته معرفی رشته ترمیک

فقه و حقوق خصوصی

فایل معرفی رشته فقه و حقوق خصوصی فایل ترمیک رشته فقه و حقوق خصوصی

فقه و حقوق جزا

فایل معرفی رشته فقه و حقوق جزا فایل ترمیک رشته فقه و حقوق جزا
فلسفه و حکمت اسلامی فایل معرفی رشته فلسفه و حکمت اسلامی